top of page

Åarjel-saemiej skuvle

Åarjel-saemiej skuvle er en sørsamisk barneskole som ble etablert i 1968 i Snåsa, Trøndelag – og feiret sitt 50-årsjubileum i september 2018. Skolen er en viktig institusjon i det sørsamiske området. Åarjel-saemiej skuvle – og den sørsamiske barnehagen Suaja Maanagïerte – har en viktig rolle for arbeidet med å vitalisere sørsamisk språk. Åarjel-saemiej skuvle samarbeider med Nord Universitet om den sørsamiske lærerutdanningen og tar imot praksisstudenter.

Skolen tilbyr undervisning i og på sørsamisk. Skolen følger den samiske læreplanen hvor samiske temaer er mer synlige i alle fag. Skolen har hele Norge som opptaksområde – og i tillegg har vi samiske elever fra Sverige.

 

 

 

Ambisjonene for Åarjel-saemiej skuvle:

• Skolen skal gi samiske barn og unge en opplæring som gir funksjonell tospråklighet i samisk/norsk og trygghet i sin identitetsutvikling og selvbilde gjennom tradisjoner, tanker, verdier og normer.

• Samiske barn og unge vokser opp i et flerkulturelt samfunn. De skal derfor gis mulighet til å utvikle tilhørighet, respekt og toleranse for egen og andres kultur i et urfolksperspektiv.

• Åarjel-saemiej skuvle skal være en ressurs-skole for alle samer i det sørsamiske området som ifølge Opplæringsloven har rett til opplæring i og på samisk. Dette omfatter også elever som går i sine respektive hjemmeskoler.

• Åarjel-saemiej skuvle har et spesielt ansvar for opplæring i sørsamisk språk, kultur og historie.

 

 

 

 

Ved Åarjel-saemiej skuvle går det elever fra 1.-7. trinn. Etter 7. trinn går elevene ved Åarjel-saemiej skuvle over til ungdomstrinnet ved Snåasen skuvle/Snåsa skole. Snåasen skuvle underviser etter Kunnskapsløftet Samisk. Det undervises i både sørsamisk som førstespråk og som andrespråk; de elevene som har samisk som førstespråk får også undervisning i faget KRLE på samisk. Vi tilbyr også undervisning til andre elever ved Snåsa skole.

 

Internat

I tilknytning til skolen, bare et steinkast unna, finnes et internat for elever som reiser hjemmefra for å gå på Åarjel-saemiej skuvle. Internatet er heim for de elever som bor der – og har gjennom årene bidratt til å skape et felleskap mellom samiske elever fra forskjellige steder. Der serveres det varm lunsj 4 dager i uken for alle skolelever.

 

Fjernundervisning og språk- og kultursamlinger

Skolen tilbyr fjernundervisning i sørsamisk og språk- og kultursamlinger for elever som har sin ordinære skolegang ved norskspråklige skoler. Fjernundervisningen utføres av skolens lærere og vi har elever fra mange ulike steder i Norge. Under språk- og kultursamlingene skaper elevene verdifulle nettverk med andre samiske barn fra andre områder i Norge og Sverige. Under disse guessievåhkoeh – besøksuker – får elevene undervisning i sørsamisk og i samiske emner, som for eksempel historie, tradisjonell kunnskap og kulturkunnskap. Besøkselevene får da undervisning sammen med elevene som går ved Åarjel-saemiej skuvle. Språk- og kulturukene arrangeres 4 ganger i året, og alle samiske elever som ønsker det er velkommen hit. Under språk- og kulturukene får elevene som kommer tilbud om å bo på internatet.

 

Tospråklig kommune

Norge har påtatt seg en internasjonal forpliktelse overfor de samiske språkene. Sørsamisk ble 2004 offisielt språk i Snåsa kommune – og kommunen er siden 2008 innlemmet i Forvaltningsområdet for samiske språk. Dette betyr at Snåsa er en tospråklig kommune hvor norsk og samisk skal være likestilte. Kommunen har forpliktet seg til å bidra til at sørsamisk språk og kultur skal styrkes, utvikles og brukes. På Snåsa er det sørsamiske språket godt synlig. På Snåsa finner vi også det sørsamiske museet og kultursenteret Saemien Sijte og språksenteret Gïelem nastedh. I tillegg har Sametinget, Reindriftsforvaltningen, NRK Sapmi og Duodji Instituhta kontorer her.

65180594_856587714709933_754036488259659
file-18 (1).jpeg
file2-5.jpeg
IMG_0008.JPG
bottom of page